Wetenschap is onze toekomst. Het is nu meer dan ooit noodzake­lijk om te investeren in weten­schappe­lijk onderzoek en het opleiden van nieuwe generaties studenten. Alleen zo kunnen we een wendbare en weerbare kennis­samen­leving blijven. Een samenleving die elke crisis het hoofd kan bieden. Een samenleving die oplossingen voor maat­schappe­lijke problemen bedenkt. En een samen­leving met gelijke kansen en duurzame groei.Maar onze universiteiten staan door structurele onderfinanciering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven, laat staan allebei. Het water staat onze docenten en wetenschappers aan de lippen. Het is tijd om te werken naar een normaal academisch peil, waarin kwaliteit niet afhankelijk is van overuren. En daarvoor is een stevige en structurele investering nodig van 1,1 miljard euro. Het recent verschenen PwC-rapport in opdracht van het Ministerievan Onderwijs onderschrijft deze oproep. Daarom ondersteunt de Vereniging van Universiteiten al die mensen die werken of studeren in het wetenschappelijk onderwijs van harte bij de actie op dinsdag 6 april. Alleen met deze investering krijgen we het wetenschappelijk onderwijs in Nederland weer op Normaal Academisch Peil.